Tất cả
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 35
Trang Phục: 38
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
175,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 41
Trang Phục: 44
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
300,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 46
Trang Phục: 44
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
300,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 20
Trang Phục: 21
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
125,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 27
Trang Phục: 22
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
150,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 47
Trang Phục: 47
Rank: Tinh Anh
Ngọc 90:
700,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 45
Trang Phục: 56
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
320,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 43
Trang Phục: 42
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
300,000đ
Tướng: 47
Trang Phục: 43
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
250,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 46
Trang Phục: 38
Rank: Kim Cương
Ngọc 90: Không
300,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 47
Trang Phục: 37
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
350,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 43
Trang Phục: 53
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90: Không
200,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 43
Trang Phục: 44
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
250,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 49
Trang Phục: 46
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90: Không
250,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 48
Trang Phục: 55
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
450,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 52
Trang Phục: 50
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90: Không
350,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 82
Trang Phục: 91
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
1,000,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 60
Trang Phục: 57
Rank: Tinh Anh
Ngọc 90:
400,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 61
Trang Phục: 56
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
500,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 60
Trang Phục: 53
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
400,000đ
;