Tất cả
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 35
Trang Phục: 38
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
175,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 20
Trang Phục: 21
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
75,000đ
Tướng: 47
Trang Phục: 43
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
250,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 47
Trang Phục: 47
Rank: Tinh Anh
Ngọc 90:
600,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 45
Trang Phục: 56
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
320,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 46
Trang Phục: 38
Rank: Kim Cương
Ngọc 90: Không
200,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 47
Trang Phục: 37
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
300,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 43
Trang Phục: 44
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
250,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 48
Trang Phục: 55
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
350,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 52
Trang Phục: 50
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90: Không
100,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 61
Trang Phục: 56
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
400,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 82
Trang Phục: 104
Rank: Cao Thủ
Ngọc 90:
2,000,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 31
Trang Phục: 17
Rank: Vàng
Ngọc 90:
150,000đ
Tướng: 37
Trang Phục: 36
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
170,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN
Tướng: 36
Trang Phục: 40
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
350,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN
Tướng: 59
Trang Phục: 43
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
350,000đ
Tướng: 41
Trang Phục: 36
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
250,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN
Tướng: 36
Trang Phục: 36
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
400,000đ
100% MỞ KHÓA,BẢO HÀNH 1 BÙ 1 NẾU LỖ...
Tướng: 35
Trang Phục: 24
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
230,000đ
100% Bảo Hành Lỗi Đền 200%
Tướng: 51
Trang Phục: 47
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
210,000đ
;